Powrót

Podpisanie listu intencyjnego z KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A. w sprawie wspólnego uczestnictwa w przygotowaniu, budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

  • Numer raportu: 49/2012
  • Data sporządzenia raportu: 05.09.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 września 2012 r. Spółka podpisała List Intencyjny dotyczący uczestnictwa w przygotowaniu, budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej („Projekt”). Stronami Listu Intencyjnego są PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A. (dalej łącznie „Strony”).

Na podstawie podpisanego Listu Intencyjnego Strony podejmą prace nad wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej PGE EJ1 sp. z o.o. („Spółka Celowa”), która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Projekt umowy uwzględniał będzie prawa i obowiązki każdej ze Stron przy realizacji Projektu, przy założeniu że PGE będzie pełnić, bezpośrednio lub poprzez podmiot zależny rolę wiodącą w procesie realizacji Projektu. Warunki nabycia udziałów w Spółce Celowej uwzględniać będą poniesione dotychczas przez PGE i jej spółki zależne nakłady finansowe związane z dotychczasową realizacją Projektu.

List Intencyjny obowiązuje do dnia 31.12.2012 r. z możliwością przedłużenia okresu jego obowiązywania o jeden kwartał za zgodą wszystkich Stron.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site