Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2017 r.

  • Numer raportu: 48/2017
  • Data sporządzenia raportu: 24.10.2017 17:18
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2017 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto po 9 miesiącach 2017 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 41,5 TWh (w tym 29,8 TWh z węgla brunatnego), wolumen dystrybucji wyniósł 26,2 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 29,7 TWh.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po 9 miesiącach 2017 roku wyniósł około 6.108 mln złotych, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 3.401 mln złotych,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1.807 mln złotych,
EBITDA segmentu Obrót: 614 mln złotych,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 239 mln złotych.

Prezentowany powyżej skonsolidowany wynik EBITDA zawiera przychody z tytułu rekompensat KDT w wysokości 1.280 mln złotych (w tym 1.211 mln złotych z tytułu korekty końcowej).

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2.960 mln złotych (czyli 1,58 złotych na akcję).
Nakłady inwestycyjne wyniosły około 4.193 mln złotych.
Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2017 r. wyniosło około 4.276 mln złotych.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 9 miesiącach 2017 r. wyniosła 163,9 PLN/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2017 r. nastąpi 7 listopada 2017 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site