Powrót

Przyznanie przez Fitch Ratings oczekiwanego ratingu krajowego niezabezpieczonego zadłużenia dla planowanej emisji obligacji krajowych

  • Numer raportu: 47/2013
  • Data sporządzenia raportu: 10.06.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2013 r. agencja Fitch Ratings przyznała PGE rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej dla planowanej emisji obligacji krajowych na poziomie AA-(pol)(EXP). Długoterminowy rating krajowy emitenta dla PGE jest na poziomie AA-(pol) z perspektywą stabilną.

Zgodnie z definicją agencji Fitch rating krajowy „AA” oznacza, że dany emitent lub emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emitentami lub emisjami występującymi w Polsce. Ryzyko jest jedynie nieznacznie wyższe od ryzyka, jakie reprezentują sobą najwyżej notowani w Polsce emitenci lub emisje.

Emisja obligacji planowana jest w ramach programu emisji obligacji do kwoty 5.000.000.000 zł ustanowionego w dniu 29 sierpnia 2011 r. (por. raport bieżący nr 35/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.). Planowana łączna kwota emisji obligacji wyniesie do 1.000.000.000 zł. Obligacje będą oferowane w trybie oferty niepublicznej.

Podstawa prawna: §32 w związku z §5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site