Powrót

Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą

  • Numer raportu: 45/2017
  • Data sporządzenia raportu: 16.08.2017 17:14
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki ustaliła w dniu 16 sierpnia 2017 r. jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site