Powrót

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

  • Numer raportu: 45/2014
  • Data sporządzenia raportu: 09.10.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2014 z dnia 3 września 2014 r. w sprawie podpisania Umowy Wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej, Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, "Spółka") informuje, że w dniu 8 października 2014 r. Spółka powzięła informację o decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) w sprawie wniosku o dokonanie koncentracji. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek PGE, KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A. („Wnioskodawcy”, „Strony”), Prezes UOKiK wydał bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Wnioskodawców wspólnego przedsiębiorcy pod firmą PGE EJ 1 Sp. z o.o. Uzyskanie zgody na koncentrację jest warunkiem zawarcia przez Strony umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o., określonym w Umowie Wspólników.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site