Powrót

Rezygnacja Prezesa Zarządu

  • Numer raportu: 45/2011
  • Data sporządzenia raportu: 14.12.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu Spółki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 14 grudnia 2011 roku.

Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Panu Pawłowi Skowrońskiemu, Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site