Powrót

Odwołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu

  • Numer raportu: 44/2011
  • Data sporządzenia raportu: 14.12.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 grudnia 2011 r. podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu PGE Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu pana Marka Szostka.


Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site