Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I półrocze 2017

  • Numer raportu: 42/2017
  • Data sporządzenia raportu: 26.07.2017 17:19
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2017.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I półroczu 2017 w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 27,9 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 17,5 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 19,8 TWh.

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I półroczu 2017 roku wyniósł około 3.445 mln złotych,
w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 1.612 mln złotych,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1.222 mln złotych,
EBITDA segmentu Obrót: 422 mln złotych,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 169 mln złotych.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1.497 mln złotych (czyli 80 groszy na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 2.595 mln złotych. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2017 wyniosło około 4.718 mln złotych.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I półroczu 2017 wyniosła 163,3 PLN/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 nastąpi 8 sierpnia 2017.
gkpge_relacjeInwestorskie_site