Powrót

Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2017 r.

  • Numer raportu: 41/2017
  • Data sporządzenia raportu: 11.07.2017 18:16
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2017 r.

Pytanie 1: „Ile do 31/12/2016 PGE wydała/zainwestowała w tak zwany „projekt Gubin””?

Łączne wydatki związane z projektem Gubin uwzględniające koszty bieżącej działalności, nakłady inwestycyjne oraz cenę netto nabycia projektu Gubin wyniosły 31,6 mln złotych, w tym cena netto nabycia projektu Gubin przez PGE to 16,7 mln złotych. Koszty bieżącej działalności i nakłady inwestycyjne wyniosły 14,9 mln złotych.

W latach 2010 – 2016 w ramach projektu związanego z pozyskaniem koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Gubin” wykonano szereg opracowań i dokumentacji (ponad 30 opracowań eksperckich), które dostarczyły informacji o złożu m.in. w zakresie jego budowy, parametrów jakościowych, hydrogeologii, uwarunkowań technologicznych związanych z eksploatacją węgla. Oprócz tego podejmowane były działania komunikacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia węgla brunatnego dla kraju i regionu oraz korzyści płynące z wykorzystania złoża dla lokalnej społeczności.

Pytanie 2: „Kiedy rozpocznie się budowa elektrowni Gubin zapowiadanej w pismach prezesa PGE Gubin sp. z o.o. i reklamach PGE w lokalnych mediach w województwie lubuskim?”

Jednym z elementów misji PGE, przyjętej w ubiegłym roku, jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw. Nadrzędnymi celami dla GK PGE są: budowanie wartości dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Aby utrzymać pozycję lidera w obszarze wytwarzania, Grupa PGE dysponuje trzema opcjami strategicznymi, zależnymi od rozwoju rynku i regulacji po 2020 roku. Jedną z nich jest rozwój nowoczesnej energetyki konwencjonalnej, w tym zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego, w przypadku istotnego złagodzenia polityki klimatycznej.

Z punktu widzenia inwestora, Grupy PGE, kolejnym kluczowym etapem realizacji projektu będzie uzyskanie koncesji wydobywczej. Termin uzyskania koncesji według aktualnego harmonogramu to 30.09.2020 r.

Rozpoczęcie inwestycji w Gubinie uwarunkowane jest określeniem docelowej struktury miksu paliwowego kraju oraz określeniem ram ekonomicznej przewidywalności inwestycji poprzez wskazanie długoterminowych mechanizmów wsparcia.

Grupa PGE prowadzi dialog z administracją publiczną oraz aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych zajmujących się tą tematyką.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site