Powrót

Informacja o podjęciu uchwały o likwidacji spółki zależnej

  • Numer raportu: 41/2011
  • Data sporządzenia raportu: 03.11.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") powziął informację, iż w dniu 31 października 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki EnBud Sp. z o.o. z siedzibą w Czymanowie podjęło uchwały o jej rozwiązaniu i powołaniu likwidatora, którym został p. Tadeusz Burger.

Jedynym udziałowcem EnBud Sp. z o.o. jest PGE Energia Odnawialna S.A., jednostka zależna od PGE.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site