Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za rok 2019

  • Numer raportu: 4/2020
  • Data sporządzenia raportu: 04.02.2020 18:58
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za rok 2019

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za rok 2019.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 2019 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 58,32 TWh (w tym 32,20 TWh z węgla brunatnego), wolumen dystrybucji wyniósł 36,38 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 44,01 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 48,76 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2019 roku wyniósł około 7 118 mln złotych, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2 880 mln złotych,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 1 186 mln złotych,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 306 mln złotych,
EBITDA segmentu Obrót: 280 mln złotych,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 536 mln złotych.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1 864 mln złotych (czyli 1,00 zł na akcję).

Nakłady inwestycyjne wyniosły około 7 009 mln złotych.

Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło około 11 415 mln złotych.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 2019 roku wyniosła 246,1 zł/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu za rok 2019 nastąpi 10 marca 2020 roku.
gkpge_relacjeInwestorskie_site