Powrót

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

  • Numer raportu: 38/2019
  • Data sporządzenia raportu: 23.12.2019 15:29
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka", „PGE") niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Spółki w 2020 roku:
- Jednostkowy raport roczny PGE za 2019 rok oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok – 10 marca 2020 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 12 maja 2020 roku,
- Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 roku – 11 sierpnia 2020 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 9 listopada 2020 roku.

Ponadto Zarząd PGE informuje, iż „Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019 rok" zostanie przekazane 10 marca 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757) ("Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej PGE będą zawierały kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze oraz ust. 9 Rozporządzenia.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site