Powrót

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 38/2017
  • Data sporządzenia raportu: 28.06.2017 11:01
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2017 r. („ZWZ”).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w świetle podjęcia przez ZWZ Spółki uchwał w sprawie zmian statutu Spółki zgodnie z p. 12 porządku obrad, Przewodnicząca ZWZ oświadczyła iż procedowanie propozycji uchwał, o których mowa w pkt 14 a)-h) porządku obrad jest bezprzedmiotowe, tym samym p. 14 porządku obrad nie był rozpatrywany przez ZWZ Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site