Powrót

Szacunek skonsolidowanego zysku EBITDA za I półrocze 2014 r. oraz informacja o niepieniężnych zdarzeniach o charakterze jednorazowym wpływających na skonsolidowane wyniki Grupy PGE za I półrocze 2014 roku

  • Numer raportu: 37/2014
  • Data sporządzenia raportu: 28.07.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) przekazuje do wiadomości publicznej, że według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w I półroczu 2014 roku wyniesie ok. 4,6 mld złotych.

Powyższy szacunek uwzględnia planowane ujęcie przez PGE w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2014 roku następujących, nieujawnionych dotychczas, zdarzeń niepieniężnych o charakterze jednorazowym:
1. Aktualizacja przychodów z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT). Aktualizacja wynika z ponownego przeliczenia modelu rekompensat KDT w zakresie wykonanych i prognozowanych wyników wytwórców objętych systemem rekompensat oraz pozostałych wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE. Wysokość przychodów z tytułu rekompensat KDT wynikająca z aktualizacji wyniesie ok. 911 mln złotych, co odpowiednio zwiększy raportowany zysk EBITDA.
2. Ujęcie wyroków Sądu Apelacyjnego odnośnie sporów dotyczących rekompensat KDT wpłynie na wysokość pozostałych przychodów operacyjnych w wysokości ok. 246 mln złotych, co odpowiednio zwiększy raportowany zysk EBITDA.
3. Zmniejszenie stopy dyskonta przyjmowanej w PGE m.in. do wyceny rezerw rekultywacyjnych i aktuarialnych w związku ze spadkiem rynkowych stóp procentowych w Polsce. Aktualizacja stopy dyskonta spowodowała wzrost wartości rezerw rekultywacyjnych i aktuarialnych oraz obniżenie zysku EBITDA o ok. 649 mln złotych.

Zastrzeżenie: Sprawozdanie finansowe Grupy PGE jest nadal przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku nastąpi 27 sierpnia 2014 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site