Powrót

Informacja o podjęciu uchwały o likwidacji spółki zależnej od PGE Dystrybucja S.A.

  • Numer raportu: 36/2012
  • Data sporządzenia raportu: 27.06.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że 27 czerwca 2012 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Energetyk Sp. z o.o. z siedzibą w Sielpi ("Spółka Zależna") podjęło uchwały o rozwiązaniu Spółki Zależnej i powołaniu likwidatora Spółki Zależnej. Likwidatorem Spółki Zależnej została p. Bożena Wilczyńska

Spółka Zależna jest jednostką zależną od PGE w rozumieniu obowiązujących PGE przepisów o rachunkowości ale z uwagi na nieistotny poziom sumy bilansowej i przychodów nie jest konsolidowana w jej sprawozdaniu finansowym. Jedynym wspólnikiem Spółki Zależnej jest PGE Dystrybucja S.A., spółka zależna od PGE.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site