Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2020 r.

  • Numer raportu: 32/2020
  • Data sporządzenia raportu: 04.11.2020 18:59
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2020 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 9 miesiącach 2020 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 42,8 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 26,3 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 30,5 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 31,5 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 9 miesiącach 2020 r. wyniósł około 4 351 mln zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 1 258 mln zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 608 mln zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 738 mln zł,
EBITDA segmentu Obrót: 486 mln zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 411 mln zł.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 3 768 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2020 r. wyniosło około 8 557 mln zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 9 miesiącach 2020 r. wyniosła 286,1 PLN/MWh.


Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2020 r. nastąpi 17 listopada 2020 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site