Powrót

Umorzenie postępowania w sprawie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lipca 2018 r.

  • Numer raportu: 32/2019
  • Data sporządzenia raportu: 27.11.2019 18:14
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z 29 stycznia 2019 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka") informuje, że powziął wiadomość, iż na rozprawie w dniu 27 listopada 2019 r. powód wycofał pozew o uchylenie uchwał nr 7, 9 oraz 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lipca 2018 r., w wyniku czego Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site