Powrót

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za III kwartał 2020 r.

  • Numer raportu: 31/2020
  • Data sporządzenia raportu: 28.10.2020 15:42
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna („PGE”) informuje, że skonsolidowany raport kwartalny PGE za III kwartał 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 17 listopada 2020 roku.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site