Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2019 r.

  • Numer raportu: 30/2019
  • Data sporządzenia raportu: 30.10.2019 17:13
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2019 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 9 miesiącach 2019 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 43,4 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 27,1 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 32,8 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 32,5 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 9 miesiącach 2019 r. wyniósł około 6 072 mln zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2 765 mln zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 865 mln zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 810 mln zł,
EBITDA segmentu Obrót: 532 mln zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 410 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2 173 mln zł (czyli 1,16 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 4 468 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2019 r. wyniosło około 11 703 mln zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 9 miesiącach 2019 wyniosła 244,7 PLN/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2019 r. nastąpi 12 listopada 2019 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site