Powrót

Informacja o wyniku testów na utratę wartości aktywów

  • Numer raportu: 27/2021
  • Data sporządzenia raportu: 15.09.2021 17:42
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 21 lipca 2021 r., Zarząd PGE informuje, że zakończone zostały główne prace nad testami na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami MSR 36.

Wyniki testów przeprowadzonych przez PGE wskazują na wystąpienie przesłanek do odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej w wysokości ok. 40 mln złotych.
Równocześnie, w wyniku przeprowadzonych testów, nie stwierdzono utraty bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej.

W związku z powyższym, stosowna korekta aktualizująca wartość aktywów zostanie uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za I półrocze 2021 roku. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy.
Wpływ dokonanego w I półroczu 2021 r. odwrócenia odpisów na wynik netto Grupy PGE to ok. +32 mln zł. W wyniku powyższego, szacunkowy skonsolidowany zysk netto wyniesie około 2 694 mln zł.
gkpge_relacjeInwestorskie_site