Powrót

Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą

  • Numer raportu: 27/2020
  • Data sporządzenia raportu: 23.09.2020 15:35
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2020 z dnia 10 września 2020 roku, że Rada Nadzorcza Spółki ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Tekst jednolity Statutu Spółki zawiera zmiany dokonane na mocy uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 roku, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7 września 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site