Powrót

Rejestracja zmian w Statucie

  • Numer raportu: 26/2020
  • Data sporządzenia raportu: 10.09.2020 15:32
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”, „PGE”) powziął informację, iż w dniu 7 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki, dokonane na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r.

W załączeniu Zarząd PGE przekazuje treść zmienionych postanowień statutu oraz tekst Statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site