Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I półrocze 2019 r.

  • Numer raportu: 26/2019
  • Data sporządzenia raportu: 13.09.2019 17:24
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2019 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I półroczu 2019 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 29,5 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 18,1 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 21,9 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 28,5 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I półroczu 2019 r. wyniósł około 4 395 mln zł,
w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2 106 mln zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 772 mln zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 211 mln zł,
EBITDA segmentu Obrót: 337 mln zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 310 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1 702 mln zł (czyli 0,91 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 2 557 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło około 10 948 mln zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I półroczu 2019 wyniosła 243,8 PLN/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r. nastąpi 24 września 2019 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site