Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I półrocze 2020 r. oraz informacja o wyniku testów na utratę wartości aktywów

  • Numer raportu: 25/2020
  • Data sporządzenia raportu: 31.08.2020 17:31
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2020 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I półroczu 2020 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 28,6 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 17,3 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 20,1 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 27,8 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I półroczu 2020 r. wyniósł około 2 805 mln zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 774 mln zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 493 mln zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 127 mln zł,
EBITDA segmentu Obrót: 187 mln zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 301 mln zł.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 2 504 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło około 9 728 mln zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I półroczu 2020 r. wyniosła 288,6 PLN/MWh.

Jednocześnie - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. - Zarząd PGE informuje, że zakończone zostały główne prace nad testami na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami MSR 36.

Wyniki testów przeprowadzonych przez PGE wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej w wysokości ok. 530 mln zł.
Ponadto, wyniki testów wskazują na konieczność odpisu w wysokości ok. 482 mln zł wynikającego z utraty wartości akcji posiadanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. (poprzez spółkę zależną PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.).
W związku z powyższym, stosowne korekty aktualizujące wartość aktywów zostaną uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za I półrocze 2020 roku. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy.

Całkowity wpływ dokonanych w I półroczu 2020 r. odpisów na wynik netto Grupy PGE to ok. 988 mln zł. W wyniku odpisów, skonsolidowany wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około -688 mln zł (czyli -0,37 zł na akcję).

Jednocześnie, w wyniku testów na utratę wartości udziałów i akcji spółki PGE Obrót S.A., zidentyfikowano konieczność ujęcia odpisu aktualizującego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PGE w wysokości ok. 278 mln zł.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe są nadal w trakcie przygotowywania i są przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta. Ostateczne wartości odpisów zostaną przedstawione w raporcie za I półrocze 2020 r., którego publikacja nastąpi 15 września 2020 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site