Powrót

Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej utworzenia i funkcjonowania FIZAN Eko-Inwestycje

  • Numer raportu: 24/2019
  • Data sporządzenia raportu: 30.07.2019 11:31
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 30 lipca 2019 r. PGE, PGE Energia Ciepła S.A. („PGE EC”), PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”) oraz PGE Energia Odnawialna S.A. („PGE EO”) (spółki zależne od PGE, łącznie z PGE zwane dalej „Inwestorami”) zawarły umowę inwestycyjną z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. („TFI Energia”), które planuje utworzyć fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych pod nazwą „Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Eko-Inwestycje” („Fundusz”). Fundusz będzie emitował Certyfikaty Inwestycyjne, które będą obejmowane przez Inwestorów. Fundusz będzie koncentrował działania na realizacji projektów inwestycyjnych o charakterze komplementarnym w stosunku do podstawowej działalności GK PGE, zgodnych z jej strategią, nakierowane na rozwój nowych linii biznesowych.

Przedmiotem umowy jest współpraca pomiędzy TFI Energia i Inwestorami w zakresie przeprowadzenia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, określenia zasad zarządzania Funduszem oraz wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami Funduszu. Umowa określa również poziom zaangażowania finansowego Inwestorów. Podmiotem zarządzającym Funduszem oraz reprezentującym go w stosunku do osób trzecich będzie TFI Energia.

Celem inwestycyjnym Funduszu będzie wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie dochodów z lokat. Polityka inwestycyjna Funduszu przewiduje określone kategorie lokat Funduszu, obszary rynkowe oraz kryteria, jakimi będą się kierować zarządzający aktywami Funduszu przy wyborze tychże lokat.

Fundusz będzie realizować cel inwestycyjny przez lokowanie środków w podmioty działające w obszarach rynkowych związanych z:
- elektromobilnością,
- zwiększeniem elastyczności i optymalizacją systemów energetycznych,
- usługami efektywności energetycznej,
- ograniczaniem emisyjności energetyki, poprawą jej sprawności, niezawodności i elastyczności wytwarzania, w tym inwestycje w wysokowydajne źródła wytwarzania,
- wykorzystaniem technologii cyfrowych do poprawy efektywności kosztowej procesów produkcyjnych i wspierających w energetyce.
Zakładany horyzont inwestycyjny obejmuje okres co najmniej 5 lat, o ile szczegółowe warunki inwestycji nie będą uzasadniały krótszego okresu.

Inwestorzy zobowiązani będą do dokonania wpłat do Funduszu w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1,5 mld zł do końca okresu dostosowawczego Funduszu, tj. do końca 36 miesiąca od daty rejestracji Funduszu, na podstawie harmonogramu określonego w umowie, przy czym większość wpłat przypadałaby na rok 2020. Fundusz zostanie utworzony na czas nieokreślony. Rozwiązanie Funduszu może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 lat od wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.
gkpge_relacjeInwestorskie_site