Powrót

Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków

  • Numer raportu: 24/2017
  • Data sporządzenia raportu: 27.04.2017 17:02
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 27 kwietnia 2017 r. wyrok („Wyrok”), którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 czerwca 2013 r. w ten sposób, że zmienił zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) ustalając wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych dla roku 2009, jaką PGE GiEK S.A. O. Elektrociepłownia Lublin Wrotków winien otrzymać od Zarządcy Rozliczeń S.A., na kwotę 0 zł.

Wyrok jest prawomocny, niemniej Prezesowi URE przysługuje od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Zarząd PGE przewiduje, że ujęcie Wyroku w wynikach finansowych GK PGE I kwartału 2017 r. zwiększy zysk operacyjny segmentu Energetyka Konwencjonalna o ok. 75 mln zł.

W związku z powyższym, szacunkowy zysk EBITDA GK PGE oraz segmentu Energetyka Konwencjonalna za I kwartał 2017 r., o których PGE informowała raportem bieżącym nr 23/2017 z 25 kwietnia 2017 r., wyniosą odpowiednio ok. 1.948 mln zł oraz ok. 992 mln zł.
gkpge_relacjeInwestorskie_site