Powrót

Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A.

  • Numer raportu: 24/2010
  • Data sporządzenia raportu: 19.04.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje, sporządzoną stosownie do postanowień art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pisemną opinię biegłego rewidenta z badania planu połączenia PGE jako spółki przejmującej z PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. jako spółkami przejmowanymi.

Plan połączenia wraz z załącznikami został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site