Powrót

Informacja nt. wpłynięcia od generalnego wykonawcy propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloku energetycznego nr 7 w Elektrowni Turów

  • Numer raportu: 23/2020
  • Data sporządzenia raportu: 28.07.2020 21:42
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpłynięciu do spółki zależnej - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, realizowanej przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power System GmbH (lider Konsorcjum), Tecnicas Reunidas S.A. oraz Budimex S.A. („Konsorcjum”). Propozycja Konsorcjum obejmuje zmianę harmonogramu realizacji inwestycji („Harmonogram”), czego skutkiem będzie przesunięcie terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 7 z 31 października 2020 roku na 30 kwietnia 2021 roku.

Propozycja zmiany Harmonogramu przekazana przez Konsorcjum zostanie poddana szczegółowej analizie pod kątem poprawności metodycznej, realności przyjętych założeń, przyczyn opóźnień oraz planowanych metod dalszego zarządzania realizacją projektu. Wynikiem tych analiz ma być ocena poprawności szacunków Konsorcjum dotyczących opóźnienia w przekazania do eksploatacji bloku nr 7 oraz konsekwencji wynikających z przesunięcia ww. terminów. Zarząd PGE informuje, że umowa na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów zawarta w dniu 15 lipca 2014 roku standardowo przewiduje klauzule kar umownych w określonych przypadkach. Strony umowy przeanalizują szczegółowe przyczyny opóźnień także pod kątem ewentualnych kar umownych.
gkpge_relacjeInwestorskie_site