Powrót

Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą

  • Numer raportu: 23/2019
  • Data sporządzenia raportu: 21.06.2019 15:05
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, że Rada Nadzorcza Spółki ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Tekst jednolity Statutu Spółki zawiera zmiany dokonane na mocy uchwał od nr 24 do 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2019 roku, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site