Powrót

Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 lipca 2018 r.

  • Numer raportu: 20/2018
  • Data sporządzenia raportu: 01.08.2018 17:09
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu informacje udzielone akcjonariuszom poza walnym zgromadzeniem w odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 lipca 2018 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site