Powrót

Powołanie członka Rady Nadzorczej

  • Numer raportu: 2/2021
  • Data sporządzenia raportu: 14.01.2021 20:09
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2021 r. Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych (reprezentującego Skarb Państwa) o powołaniu pana Marcina Kowalczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 14 stycznia 2021 r. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone stosownie do § 20 ust. 5 Statutu Spółki, który przyznaje Skarbowi Państwa prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej PGE w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki.

Pan Marcin Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w jako asystent w gabinecie politycznym Ministra Obrony Narodowej i pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Kancelarii Prezydenta RP. Pełnił również funkcję zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego, zasiadał w Radzie Nadzorczej AMW. Pracował na stanowisku menedżerskim w PGE Energia Odnawialna S.A. W latach 2018-2020 był wiceprezesem Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego. Sp. z o.o. Od maja 2020 r. związany z PGE Dystrybucja S.A. najpierw jako Wiceprezes Zarządu, a od września 2020 r. jako Prezes Zarządu. Obecnie pełni funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Aktywów Państwowych.

Pan Marcin Kowalczyk złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marcin Kowalczyk oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.).

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site