Powrót

Informacja o zawarciu umowy subskrypcji akcji spółki Polimex-Mostostal S.A. emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz o zawarciu transakcji nabycia akcji Polimex-Mostostal S.A. od SPV Operator sp. z o.o.

  • Numer raportu: 2/2017
  • Data sporządzenia raportu: 20.01.2017 18:35
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. („Raport”) Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A („Spółka”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2017 r., w związku ze ziszczeniem się warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie inwestycyjnej zawartej w dniu 18 stycznia 2017 r. („Umowa Inwestycyjna”), Spółka przyjęła złożoną przez zarząd Polimex-Mostostal S.A. („Polimex”) ofertę objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 37 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 PLN każda emitowanych przez Polimex, po cenie emisyjnej wynoszącej 2 PLN za jedną akcję i za łączną cenę emisyjną 75 000 000 PLN.

Ponadto Spółka informuje, że w wykonaniu umowy zawartej z SPV Operator sp. z o.o. („SPV Operator”), w dniu 20 stycznia 2017 r. w związku ze ziszczeniem się warunków zawieszających zastrzeżonych w Umowie Inwestycyjnej, Spółka nabyła 1 500 001 akcji Polimex od SPV Operator.
gkpge_relacjeInwestorskie_site