Powrót

Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2020 r.

  • Numer raportu: 18/2020
  • Data sporządzenia raportu: 22.06.2020 16:39
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka") przekazuje w załączeniu projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgłoszony przez akcjonariusza – Skarb Państwa.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site