Powrót

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 17/2019
  • Data sporządzenia raportu: 10.05.2019 18:44
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu projekty uchwał otrzymane od akcjonariusza w związku z punktem 11 porządku obrad „Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site