Powrót

Informacja o prowadzonych przez spółkę testach na utratę wartości aktywów

  • Numer raportu: 15/2015
  • Data sporządzenia raportu: 04.08.2015
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, że zaistniały przesłanki do przeprowadzenia przez Spółkę testów na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36, o których wyniku Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site