Powrót

Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2016 r.

  • Numer raportu: 14/2017
  • Data sporządzenia raportu: 15.03.2017 19:02
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 15 marca 2017 r. do Spółki wpłynął odpis pozwu wniesiony przez jednego z akcjonariuszy do Sądu Okręgowego w Warszawie. Akcjonariusz w pozwie wnosi o uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2016 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site