Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2020 r.

  • Numer raportu: 12/2020
  • Data sporządzenia raportu: 12.05.2020 17:24
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2020 r.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2020 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2020 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 15,4 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 9,2 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 10,7 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 19,7 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I kwartale 2020 r. wyniósł około 1 770 mln zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 497 mln zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 342 mln zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 573 mln zł,
EBITDA segmentu Obrót: 218 mln zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 193 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 432 mln zł (czyli 0,23 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 957 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2020 r. wyniosło około 13 962 mln zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I kwartale 2020 r. wyniosła 285,4 PLN/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. nastąpi 26 maja 2020 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site