Powrót

Spełnienie warunków zawarcia umowy na budowę elektrociepłowni gazowo parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica)

  • Numer raportu: 10/2021
  • Data sporządzenia raportu: 01.04.2021 15:26
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 spółki zależnej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., informuje, że Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) poinformował, że:

• 5 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji rozwojowej „pod klucz” polegającej na budowie Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach, w związku z którą dojdzie do powstania nowych środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 000 zł, pod warunkiem przyznania przez Urząd Regulacji Energetyki premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostki Nowa EC Czechnica, na podstawie Ustawy z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 1 kwietnia 2021 r.
• 12 marca 2021 r. Spółka uzyskała decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki premię kogeneracyjną indywidualną, na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, dla jednostki Nowa EC Czechnica,
• 1 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przekraczającej kwotę 10 000 000 zł poprzez wyrażenie zgody na realizację inwestycji rozwojowej „pod klucz" polegającej na budowie Elektrociepłowni gazowo parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach, w związku z którą dojdzie do powstania nowych środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 000 zł, na podstawie umów z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, NIP: 8210014509 - Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka sp. z o.o., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, NIP: 6760101371- Partner Konsorcjum o wartości 1 277 021 671,15 zł netto, tj. 1 570 736 655,52 zł brutto, w tym:
-Umowa EPC: 1 159 180 000,00 zł netto, tj. 1 425 791 400,00 zł brutto,
-Umowa LTSA: 117 841 671,15 zł netto, tj. 144 945 255,52 zł brutto.

Tym samym w dniu 1 kwietnia 2021 r. spełniony został ostatni warunek dotyczący akceptacji wyboru przez Zarząd Spółki oferty konsorcjum w składzie Polimex Mostostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) złożonej w postępowaniu pn. „Realizacja „pod klucz” Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach” oraz zawarta zostanie umowa z ww. konsorcjum na realizację inwestycji Nowa EC Czechnica, o której Spółka poinformuje odrębnym raportem.
gkpge_relacjeInwestorskie_site