Powrót

Informacja o wyniku testów na utratę wartości aktywów

  • Numer raportu: 10/2020
  • Data sporządzenia raportu: 13.03.2020 17:19
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 3 marca 2020 r., Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że zakończone zostały główne prace nad testami na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z wymogami MSR 36.

Wyniki testów przeprowadzonych przez PGE wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej w wysokości ok. 7,5 mld złotych. Równocześnie wystąpiły przesłanki do odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej w wysokości ok. 0,4 mld złotych.

W związku z powyższym, stosowne korekty aktualizujące wartość aktywów trwałych zostaną uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za 2019 rok. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy. Obniży ono wynik netto Grupy PGE za 2019 rok o ok. 5,8 mld złotych.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok.
gkpge_relacjeInwestorskie_site