Powrót

Oddalenie apelacji akcjonariusza w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2014 r.

  • Numer raportu: 10/2017
  • Data sporządzenia raportu: 02.03.2017 15:46
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 44/2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2014 r. oraz nr 19/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. dotyczącego wydania w dniu 13 sierpnia 2015 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego powództwo akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2014 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że w dniu 2 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok oddalający apelację akcjonariusza od powyższego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2015. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 p. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site