Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane treści serwisu relacji inwestorskich pomocne w analizie inwestycyjnej instrumentów finansowych wyemitowanych przez PGE.

Zapraszamy do pozostałych części serwisu i kontaktu bezpośredniego.

Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za 6 miesięcy 2019 r.

Wyszczególnienie Narastająco od początku roku 
H1 2019 H1 2018 Dynamika (%)
Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE, w tym: 29,5 TWh
32,92 TWh
-10%
- produkcja z węgla brunatnego.  17,06 TWh
19,29 TWh
-12%
Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych  21,47 TWh
20,73 TWh
+6%
Wolumen dystrybuowanej energii.  18,13 TWh
17,99 TWh
+1%

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.

Podstawowe wskaźniki finansowe GK PGE

FY’11 FY’12 FY’13 FY’14 FY’15 FY’16 FY’17 FY’18
Marża EBITDA
24%
24%
27%
29%
29%
26%
33%
25%
Marża EBIT 15% 14% 16% 18% -13% 13%15%10%
Marża netto
18%
12%
13%
13%
-11%
9%
11%
6%
Rentowność kapitału własnego (ROE)
14%
10%
10%
9%
-7%
6%
6%
3%
Rentowność Aktywów (ROA) 9%
7%
7%
6%
-5%
4%
4%
2%
Wskaźnik bieżącej płynności (Current ratio)
1,38
1,57
1,67
1,94
1,37
1,59
1,06
0,73
Wskaźnik szybki bieżącej płynności (Quick ratio)
1,25
1,26
1,45
1,63
1,11
1,38
0,85
0,51
Suma zobowiązań do pasywów (Stopa zadłużenia)
0,30
0,28
0,28
0,32
0,34
0,37
0,36
0,37
Suma zobowiązań do kapitału własnego (Debt to equity)
0,43
0,38
0,40
0,48
0,52
0,58
0,56
0,59
Szybkość obrotu należnościami (w dniach)
25
25
28
33
34
37
49
47
Dług (gotówka) netto /EBITDA
-0,61
-0,34
-0,37
-0,13
0,32
0,69
0,99
1,51

(1) Wskaźnik ROE obliczony został jako iloraz zysku netto z danego roku do kapitałów własnych na koniec roku pomniejszych o zysk netto.

(2) Wskaźnik ROA obliczony został jako iloraz zysku netto z danego roku do sumy aktywów na koniec roku pomniejszych o zysk netto.

(3) Wskaźnik bieżącej płynności obliczony został jako iloraz aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych.

(4) Wskaźnik szybki płynności obliczony został jako iloraz aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych.

(5) Szybkość obrotu należnościami obliczona została ze wzoru:

(365 dni * średni stan należności z tytułu dostaw i usług) / przychody ze sprzedaży, gdzie średni stan należności z tytułu dostaw i usług rozumiany jest tako średnia arytmetyczna z początku i końca okresu sprawozdawczego i każdorazowo odnosi się do stanu należności przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego.

gkpge_relacjeInwestorskie_site