Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 15 maja 2019 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).