Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”, „PGE”) powziął informację, iż w dniu 30 maja 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki, dokonane na podstawie uchwał nr 24-30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2019 r.

W załączeniu Zarząd PGE przekazuje treść zmienionych i nowych postanowień statutu oraz tekst Statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).