Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za rok 2018.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 2018 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 65,9 TWh (w tym 39,0 TWh z węgla brunatnego), wolumen dystrybucji wyniósł 36,4 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 42,6 TWh.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2018 roku wyniósł około 6.364 mln złotych, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2.938 mln złotych,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 2.463 mln złotych,
EBITDA segmentu Obrót: 263 mln złotych,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 463 mln złotych.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1.498 mln złotych (czyli 80 groszy na akcję).

Nakłady inwestycyjne wyniosły około 6.856 mln złotych.

Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło około 9.600 mln złotych.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 2018 roku wyniosła (w ujęciu porównywalnym) 176,3 zł/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu za rok 2018 nastąpi 12 marca 2019 roku.