Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 19 stycznia 2010 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej PGE, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), o dokonanych przez niego w 2009 roku transakcjach na papierach wartościowych PGE, których łączna wartość nie przekracza równowartości 5.000 euro.

W wyniku przedmiotowych transakcji Członek Rady Nadzorczej Spółki nabył w 2009 roku 500 praw do akcji, z czego:
1) 490 szt. zostało nabytych w wyniku realizacji złożonych przez niego zapisów na akcje Spółki w ramach pierwszej oferty publicznej akcji PGE. Przedmiotowe prawa do akcji nabyte zostały przez Członka Rady Nadzorczej po cenie emisyjnej wynoszącej 23 zł.
2) 10 szt. zostało nabytych na rynku regulowanym podczas sesji zwykłej w dniu 23 listopada 2009 roku po średniej cenie 24,65 zł.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.)