Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniach 21 i 22 czerwca 2010 roku zawarł porozumienia ze związkami zawodowymi działającymi w spółkach z obszaru dystybucji oraz w spółkach z obszaru sprzedaży detalicznej, w ramach którego Strona Społeczna reprezentująca pracowników spółek z obu obszarów zaakceptowała przedstawiony przez Zarząd PGE program konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE.

Porozumienia gwarantują pracownikom spółek z obszaru dystrybucji oraz z obszaru sprzedaży detalicznej dotychczas nabyte prawa pracownicze oraz inne świadczenia, bez ich podmiotowego lub przedmiotowego rozszerzania.

Porozumienie w obszarze dystrybucji podpisało 21 z 23 organizacji związkowych. Decyzja dwóch pozostałych organizacji zapadnie wkrótce. Porozumienie w obszarze sprzedaży detalicznej zostało podpisane przez wszystkie uprawomocnione organizacje

W dniu 9 czerwca br. analogiczne porozumienie zostało podpisane ze związkami zawodowymi działającymi w spółkach obszaru wydobycia.

W ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE prowadzone są konsultacje z przedstawicielami pracowników we wszystkich obszarach działalności Grupy w celu osiągnięcia porozumienia w kwestiach dotyczących spraw pracowniczych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).