Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 23 czerwca 2010 r. podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009. Zgodnie z uchwałą ZWZ zysk netto w kwocie 1.440.497.736,84 zł został podzielony w następujący sposób:

- 125.629.336,84 zł przeznaczono na kapitał zapasowy,
- 1.314.868.400,00 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Dywidendą objętych jest 1.730.090.000 akcji, a dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 0,76 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć groszy).

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 22 września 2010 r., a termin wypłaty dywidendy na 12 października 2010 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).