Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał informację od Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”), prostującą informacje o zmianie liczby posiadanych akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu, przekazane raportem bieżącym numer 60/2010 z dnia 24.09.2010 oraz raportem bieżącym numer 65/2010 z dnia 12.10.2010.

Zgodnie z informacją Skarb Państwa posiada obecnie 1.295.637.952 akcji zwykłych Spółki reprezentujących 69,29% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.295.637.952 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 69,29% ogólnej liczby głosów. Jest to o 2.586 akcji mniej niż zostało podane w zawiadomieniach Skarbu Państwa przekazanych raportem bieżącym numer 60/2010 z dnia 24.09.2010 oraz raportem bieżącym numer 65/2010 z dnia 12.10.2010.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).