Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwał nr 38-44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki z dnia 27 czerwca 2017 r.

Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami nr 38-44 ZWZ oraz jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany zostały zaprezentowane w raporcie bieżącym nr 39/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).