Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", „PGE”) informuje, że w dniu 6 listopada 2009 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej PGE, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu przez niego 1364 praw do akcji serii B. Nabycie przedmiotowych praw do akcji serii B nastąpiło w wyniku realizacji w dniu 2 listopada 2009 r. złożonych przez niego zapisów na akcje Spółki w ramach pierwszej oferty publicznej akcji PGE. Przedmiotowe prawa do akcji serii B nabyte zostały przez Członka Rady Nadzorczej po cenie emisyjnej wynoszącej 23 zł.

Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)